Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Ogłoszenia
ul. Śląska 4
rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Śląska 4 w obrębie 1035, Śródmieście 35 w Szczecinie
 
Nieruchomość położona przy ul. Śląskiej 4 w obrębie 1035, Śródmieście 35, w Szczecinie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie  X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1S/00036877/1, stanowi:

a)     działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 121 o powierzchni 0,0310 ha, o id.dz.: 326201_1.1035.121 zabudowaną budynkiem mieszkalnym z czterema kondygnacjami nadziemnymi, użytkową piwnica i użytkowym poddaszem, o id. bud.: 326201_1.1034_BUD, ogólna powierzchnia budynku wynosi 1 469,9300 m2  (zgodnie z inwentaryzacją obiektu z roku 2015 powierzchnia ogólna budynku to: 1 426,99 m2 natomiast powierzchnia użytkowa budynku to: 1 239,11m2).

b)     działkę niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 14/2 o powierzchni 0,0158 ha, o id.dz.: 326201_1.1035.14/2

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 121 oraz 14/2 położone w obrębie 1035, Śródmieście 35, w Szczecinie posiadają dostęp do drogi publicznej, stanowią funkcjonalną całość oraz znajdują się w granicach XIX wiecznego układu przestrzennego śródmieścia Szczecina, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 121 oraz 14/2 z obrębu 1035, Śródmieście 35 w Szczecinie - obowiązuje miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XIV/488/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.C.2010.MC. gdzie w ustaleniach funkcjonalnych przewidziano przeznaczenie terenu jako: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa i usługowa. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 121 i 14/2, z obrębu 1035 w Szczecinie nie są położone na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną.

Nieruchomość położona jest w granicach XIX – wiecznego układu przestrzennego śródmieścia Szczecina, ujętego w gminnej ewidencji zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na całym terenie ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, wyróżniającej się wartością artystyczną, historyczną i naukową ze względu na wysoki stopnień zachowania historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej oraz historycznej zabudowy.

W obrębie strefy ochronie podlegają: historyczna zasada kształtowania obrzeżnej zabudowy kwartałowej, w tym oryginalne linie i wielkomiejski charakter zabudowy śródmiejskiej, kontynuacja historycznej kolorystyki elewacji; historyczny przebieg ulic i rozplanowanie placów, historyczne nawierzchnie jezdni i chodników wraz z komponowanymi obsadzeniami ulic, kształt i sposób zagospodarowania przedogródków. W obrębie strefy znajdują się obiekty o wartościach zabytkowych. W obrębie strefy obowiązuje ochrona istniejącej kompozycji przestrzennej, zabudowy oraz innych elementów historycznego zagospodarowania (dopuszcza się przekształcenia obszaru chronionego w zakresie określonym ustaleniami planu).

Przedogródki objęte są Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017 – 2023 przyjętym Uchwałą nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010r.

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie do dnia 09 stycznia 2023 roku do godziny 12:00 pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2 pok. 212 w Szczecinie.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROKOWANIA – ŚLĄSKA”

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Akademia Sztuki w Szczecinie zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki oznaczone numerami 121, 14/2 z obrębu 1035, Śródmieście gmina Miasto Szczecin, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Akademia Sztuki w Szczecinie oświadcza, iż nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 tejże ustawy.

 

Rokowania odbędą  się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 12:30  w Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2,  w pomieszczeniu nr 102 (I piętro).

Organizatorowi rokowań przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia rokowań w całości lub w części, bez podania przyczyny.

Złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału rokowaniach  powoduje przyjęcie wszelkich warunków rokowań bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Śląskiej 4 w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/2022 z 22 listopada 2022 r., (zwany dalej Regulaminem), którego treść jest dostępna na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuki w Szczecinie (akademiasztuki.eu) oraz www.akademiasztuki.eu 

Jeżeli osoba ustalona w toku rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w par. 8 ust. 1 i w ust. 2 Regulaminu oraz w sytuacji gdy nie dokona zapłaty w sposób i w terminie opisanym w par. 8 ust. 3 Regulaminu,  Organizator może odstąpić od zawarcia umowy.

W przedmiocie sprzedaży ww. nieruchomości przeprowadzono dotychczas następujące postępowania:

1. przetarg z dnia 14.12.2021 r. - unieważniony w związku z brakiem oferentów,

2. przetarg z dnia 22.03.2022 r. - unieważniony w związku z brakiem oferentów,

3. przetarg z dnia 28.07.2022 r. - unieważniony w związku z brakiem oferentów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 664 080 168 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na
adres: aleksandra.lacwik@akademiasztuki.eu