Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Stypendia
Ważne informacje o stypendiach w roku akademickim 2022/23
 
Termin i miejsce złożenia wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2022/2023:

„1. Oryginalne, kompletne, prawidłowo wypełnione i osobiście podpisane wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, w następujących terminach:

1) wniosek o przyznanie stypendium Rektora raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października danego roku akademickiego,

2) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium dla osoby z niepełnosprawnością, w terminie do dnia 20 października danego roku akademickiego. W przypadku niedotrzymania tego terminu świadczenia zostają przyznane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony komplet dokumentów. Wymagane są oryginały dokumentów lub uwierzytelnione za zgodność z oryginałem ich kopie.

3. Wniosek o przyznanie zapomogi przez cały okres trwania roku akademickiego, czyli od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września roku następnego. 

4. Wnioski mogą być złożone również za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe. O dacie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu kompletu dokumentów do Akademii.

5. Niedopuszczalne jest składanie wniosków o świadczenia oraz załączników w drodze mailowej.

6. W przypadku braków formalnych wniosku o przyznanie świadczenia, student wzywany jest, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania uzupełnił wniosek.

7. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyżej określonym terminie skutkuje odmową przyznania świadczenia. 


Informujemy ponadto, że w środę 19 października 2022r., pomimo, iż Dział Spraw Studenckich przyjmuje studentów w godzinach od 9:00 do 11:30, wnioski o stypendia będą przyjmowane od godziny 8:00 do 14:00.
Pozostałe, niezwiązane ze stypendiami sprawy, uprzejmie prosimy realizować w wyżej wskazanym dniu wyłącznie w godzinach od 9:00 do 11:30