Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 
Akademia Sztuki w Szczecinie konsekwentnie i nieustająco dąży do doskonalenia jakości kształcenia.

Służy temu wdrożony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który ma na celu:
- kształcenie studentów na najwyższym poziomie, w tym kształcenie kreatywności i innowacyjności wynikających z wymagań współczesnego otoczenia artystycznego, naukowego i gospodarczego,
- opracowanie procedur i wytycznych służących podnoszeniu i zapewnieniu jakości kształcenia,
- monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
- określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
- weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów uczenia się i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy,
- wprowadzenie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami interesariuszy zewnętrznych,
- zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej,
- angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie i doskonalenie.