Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
wszystkie instrumenty
II stopień
 TERMIN EGZAMINÓW:
28,29,30 czerwca 2022 roku.
Szczegółowy plan egzaminów podany zostanie po zakończeniu rekrutacji elektronicznej 7 czerwca. Odbędą się one w formie stacjonarnej w formie obowiązującej przed pandemią czyli instrument główny oraz kształcenie słuchu.
Kierunek: instrumentalistyka
 
TERMIN EGZAMINÓW:
28,29,30 czerwca 2022 roku.
Szczegółowy plan egzaminów podany zostanie po zakończeniu rekrutacji elektronicznej 7 czerwca. Odbędą się one w formie stacjonarnej w formie obowiązującej przed pandemią czyli instrument główny oraz kształcenie słuchu.

Egzamin wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

Egzamin z gry na wybranym instrumencie – do 75 punktów (3 x 25),

Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za egzamin.
Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku  jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego co najmniej 54 (3x18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia:

Fortepian
Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

Skrzypce
1.    Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo
2.    I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego
3.    Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Altówka
1.    Jeden dowolny kaprys na altówkę solo
2.    I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego
3.    Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela
1.     Etiuda lub kaprys
2.     Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha
3.     Pierwsza część koncertu na wiolonczelę

Kontrabas
1.    Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub  J. S. Bacha
2.    Sonata (dwie części kontrastujące)
3.    I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara
Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok w tym jedna większa forma

Perkusja
1.    Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej
2.    Utwór dowolny na kotły
3.    Utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry
4.    Utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry
5.    Sprawdzian umiejętności gry a vista na w/w instrumentach

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.)

Instrumenty dęte
1. Utwór cykliczny
2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon
1. Utwór z zakresu muzyki dawnej
2. Utwór cykliczny
3. Utwór dowolny

Harfa
Program dowolny zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną 

Organy
1.    J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga
2.    Forma triowa (szybkie części sonat lub opracowanie chorałowe w formie tria)
3.    Utwór dowolny XIX – XXI w. większych rozmiarów
 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.