Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
wszystkie specjalności
II stopień
 
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Egzamin wstępny odbędzie we wtorek 28 czerwca 2022 r.
Godziny i miejsca poszczególnych części egzaminu podane będą po zakończonej rekrutacji elektronicznej.
 
Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną specjalność. W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się. 

specjalność: arteterapia:

-      śpiew (kandydat wykonuje dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, przynajmniej jedną a cappella) – do 25 punktów;

-      rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.


specjalność: dyrygentura chóralna:

-      dyrygowanie (kandydat wykonuje dwa utwory z literatury chóralnej) –  do 25 punktów;

-      rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.


specjalność: dyrygentura orkiestr dętych:

-      gra na wybranym instrumencie dętym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata) – do 25 punktów;

-      rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.


specjalność: nauczanie przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia:

-      kształcenie słuchu z zasadami muzyki (kandydat śpiewa a vista ćwiczenie solfeżowe używając nazewnictwa literowego lub solmizacji, recytuje a vista ćwiczenie rytmiczne na sylabie „ta” wraz z jednoczesnym stukaniem lub taktowaniem pulsu, a następnie odpowiada na pytanie z zakresu zasad muzyki) – do 25 punktów;

-      rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

specjalność: Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej:

-      śpiew lub gra na wybranym instrumencie melodycznym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, których poziom odpowiada umiejętnościom kandydata) – do 25 punktów;

-      rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.


specjalność: wokalistyka jazzowa i estradowa:

-      śpiew (kandydat śpiewa na pamięć dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella: dowolny utwór rozrywkowy w języku polskim i dowolny standard jazzowy w języku angielskim) – do 25 punktów;

-      rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

Uwaga: Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za egzaminy, wynosi 50. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu)  musi wynosić minimum 25.

Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu, harmonii oraz gry na fortepianie. Odbędzie się on w poniedziałek 27 czerwca 2022 r. (godzina i miejsce podane będą po zakończonej rekrutacji elektronicznej). Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego, kandydat nie otrzymuje punktów.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki
w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich,
nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.