Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
wydział edukacji muzycznej
 

Wymagania dotyczące ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

1)  pozytywne zaliczenie przewidzianych w planie studiów zajęć, uzyskanie min 180 pkt ECTS

2)  pozytywnie zdany wieloetapowy egzamin dyplomowy

 
Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje:

1)    wykonanie programu artystycznego – jako publiczny koncert z chórem, zespołem lub egzamin przy instrumencie lub inna prezentacja w obecności Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dziekana/Dziekankę (wymagania programu w zależności od obranej specjalności):

- specjalność dyrygentura chóralna – publiczny koncert chóralny,

- specjalność muzyka kościelna  – akompaniament podczas liturgii,

- specjalność prowadzenie zespołów jazzowych i zespołów rozrywkowych z wokalistyką jazzową – koncert publiczny, prezentacja solo lub w zespołach,

-  specjalność rytmika – interpretacja ruchowa utworu muzycznego.

2)    przeprowadzenie lekcji dyplomowej w obecności Komisji wyznaczonej przez Dziekana, Dziekankę (do protokołu egzaminu jest dołączony konspekt lekcji)

3)    ustny egzamin dyplomowy z tematyki związanej z kierunkiem studiów w obecności Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dziekana/Dziekankę


Wymogi związane z ukończeniem studiów II stopnia

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia jest:

1) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz min 120 ECTS,

2) złożenie egzaminu dyplomowego,

3) pozytywna ocena pracy dyplomowej.


Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje:

1) Wykonanie programu artystycznego – w obecności Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dziekana w zależności od wybranej specjalności:

I)      dyrygentura chóralna lub dyrygentura orkiestr dętych –recital dyrygencki podczas publicznego koncertu lub przy instrumencie akompaniującym,

II)     muzyka kościelna – krótki recital organowy lub dyrygencki

III)   prowadzenie zespołów jazzowych i zespołów rozrywkowych z wokalistyką jazzową – recital, prezentacja solo lub w zespołach

IV)   nauczanie Kształcenia słuchu, Audycji muzycznych, Literatury muzycznej oraz Zasad muzyki z elementami edycji nut w szkole muzycznej I stopnia – poprowadzenie lekcji dyplomowej z Kształcenia słuchu lub Audycji muzycznych – konspekt zajęć jest dołączony do protokołu egzaminu

V)     specjalność arteterapia – poprowadzenie zajęć arteterapeutycznych – konspekt zajęć jest dołączony do protokołu egzaminu

2) Pracę pisemną dyplomową o tematyce związanej z kierunkiem studiów,

3) Ustny egzamin dyplomowy w obecności Komisji powołanej przez Dziekana, Dziekankę z tematyki związanej z kierunkiem studiów.