Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
wydział edukacji muzycznej
 
 
Studia I stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyka pedagogiczna na studiach I st. obowiązuje wszystkich studentów i z tego powodu wpisana jest w plan zajęć oraz realizowana podczas od III do VI semestru włącznie. Studenci odbywają praktyki śródroczne w placówkach ogólnokształcących w liczbie 105 godzin na lekcjach i zajęciach muzycznych w przedszkolu i szkole podstawowej.  

Każdy semestr kończy się zaliczeniem. Ocenie dokonanej przez wykładowcę przedmiotu  metodyka muzyki podlega liczba odbytych przez studenta godzin praktyk, jakość samodzielnie prowadzonych zajęć oraz osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się.

Praktyka pedagogiczna w szkole muzycznej I stopnia na zajęciach rytmiki w klasach I-III obowiązuje studentów specjalności rytmika i z tego powodu wpisana jest w plan zajęć oraz realizowana podczas od I do VI semestru włącznie. Studenci odbywają praktyki śródroczne w liczbie 150 godzin.

Każdy semestr kończy się zaliczeniem. Ocenie dokonanej przez wykładowcę przedmiotu  rytmika podlega liczba odbytych przez studenta godzin praktyk, jakość samodzielnie prowadzonych zajęć oraz osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się.

 Praktyka chóralna dotyczące kształcenia w placówkach artystycznych realizowana jest na specjalności dyrygentura chóralna. Student tych specjalności zobowiązany jest do odbycia 60 godz. praktyk chóralnych w różnych zespołach wokalnych (chór dziecięcy, młodzieżowy, seniorów itp.). Warunkiem zaliczenia semestru jest potwierdzenie przez dyrygenta prowadzącego zespół chóralny uczestnictwa studenta w próbach i koncertach zespołu. Zaliczenia dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia z dyrygowania.

Praktyka liturgiczna w ramach specjalności muzyka kościelna realizowana jest indywidualnie przez studenta podczas liturgii w kościele katolickim. Studenta obowiązuje 90 godzin praktyki liturgicznej. Zaliczenia dokonuje wykładowca przedmiotu akompaniament liturgiczny.
 
Studia II stopnia EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki, jeżeli są wymagane, ujęte są w planie studiów i planie zajęć jako praktyki śródroczne. Zajęcia zazwyczaj prowadzone są przez wykładowcę, który zalicza zajęcia zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w regulaminie studiów i w sylabusie przedmiotu.:

- w bloku kierunkowym dyplomowym wszystkich studentów obowiązuje przedmiot Zespół wokalny dla praktyk studenckich prowadzony przez cztery semestry w liczbie w sumie 120 godzin i 10 pkt ECTS.

- na specjalności Dyrygentura chóralna obowiązuje studentów Praktyka chóralna, którą odbywają w wybranych zespołach wokalnych i chórach. Student zobowiązany jest do odbycia 60 godz. praktyk w blokach 15 godzin na semestr (w sumie 8 pkt ECTS). Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest potwierdzenie przez dyrygenta prowadzącego zespół uczestnictwa studenta w próbach i koncertach zespołu. Zaliczenia dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia z dyrygowania.

- na specjalności Dyrygentura Orkiestr Dętych studentów obowiązuje Praktyka orkiestrowa w orkiestrze dętej. Student zobowiązany jest do odbycia 60 godz. praktyk w blokach 15 godzin na semestr (w sumie 8 pkt ECTS). Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest potwierdzenie przez dyrygenta prowadzącego zespół uczestnictwa studenta w próbach i koncertach orkiestry. Zaliczenia dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia z dyrygowania.

- na specjalności Nauczanie Kształcenia Słuchu, Audycji Muzycznych, Literatury Muzycznej, Zasad muzyki z elementami edycji nut w szkole muzycznej I st. obowiązuje Praktyka pedagogiczna śródroczna w liczbie w sumie 150 godzin w blokach 30 godzin na semestr (w sumie 12 pkt ECTS). Student odbywa tę praktykę w szkole muzycznej I stopnia na zajęciach Kształcenia słuchu, Audycji muzycznych, Literatury muzycznej oraz Zasad muzyki z elementami edycji nut. Zapoznaje się także ze strukturą i specyfiką działalności placówki artystycznej, obowiązującymi programami nauczania tych przedmiotów, literaturą wykorzystywaną podczas lekcji  oraz dokumentacją obowiązującą nauczyciela. Warunkiem zaliczenia jest obecność podczas obserwowanych zajęć oraz poprowadzenie lekcji pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego. 

- na specjalności Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową studentów obowiązuje przedmiot Jazzowy zespół wokalno-instrumentalny z metodyką i praktyką prowadzony przez cztery semestry w liczbie w sumie 120 godzin, za który student uzyskuje 8 pkt ECTS.