Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
wydział wzornictwa
 
Wymagania dotyczące prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego na kierunku Wzornictwo
 
Studia I stopnia WZORNICTWO - Dyplom licencjacki

Praca licencjacka to projekt /obiekt, w którym dyplomant lub dyplomantka powinni wykazać się umiejętnościami i wiedzą, umożliwiającymi im podjęcie pracy zawodowej w charakterze projektanta wzornictwa, w obrębie wybranej specjalności (Komunikacji Wizualna i Gry Komputerowe, Projektowanie Ubioru, Projektowanie Produktu).
Licencjacka praca dyplomowa jest projektem /obiektem praktycznym, uzupełnionym o rozbudowany opis. Charakter opisu, jego forma i treść, zgodny ze specyfiką pracy projektowej,  jako jej uzupełnienie powinien zawierać: opis wszystkich elementów procesu  projektowego, dokumentację fotograficzną obiektów wraz wersję elektroniczną całości dyplomu na płycie CD  oraz na pendriv’ie.
 
Wybór promotora

Student wybiera promotora spośród prowadzących zajęcia kierunkowe na 1. stopniu studiów.

Wybór promotora i jego zgoda na prowadzenie dyplomu powinna być potwierdzona przed końcem szóstego semestru. Promotor wraz z dyplomantem mogą zwracać się do specjalistów również z innych dyscyplin o pomoc przy realizacji projektu, jako do promotorów pomocniczych pracy. Projekt / obiekt dyplomowy związany z kierunkiem studiów Wzornictwo dotyczy wybranej specjalności, a jego zakres określa promotor w porozumieniu z dyplomantką lub dyplomantem.

PRACA DYPLOMOWA składa się z czterech elementów:

1. Części praktycznej
2. Opisu pracy
3. Portfolio
4. Prezentacji

ad 1. - Część praktyczna: Prezentacja w formie wystawienniczej składa się z obiektów, plansz, kolekcji bądź innych form ekspozycji wynikających ze specyfiki  specjalności i charakteru projektu. Forma prezentacji, adekwatna do specjalności, uzgadniana jest z promotorem pracy.

ad 2. - Opis pracy dotyczy części praktycznej i zawiera kompletny opis projektu / obiektu obejmujący wszystkie niezbędne informacje na temat funkcji, formy, konstrukcji, procesu użytkowego, zastosowanych technologii i materiałów.

Elementami opisu projektu /obiektu są:
a) określenie celu pracy (przyczyny wyboru danego tematu i jego zakres);

b) opis rozwiązania projektowego, zawierający przyjętą w pracy strategię, inspiracje, założenia projektowe i technologiczne, opis metod projektowania wraz z odpowiednią dokumentacją. Forma dokumentacji uzależniona jest od specyfiki projektu;

c) podsumowanie.

ad. 3 - Portfolio

Studenci przystępujący do obrony pracy licencjackiej powinni posiadać portfolio swoich prac w formie elektronicznej bądź papierowej – forma uzgodniona z promotorem.
Portfolio to dokumentacja prac projektowych i artystycznych zrealizowanych w trakcie studiów oraz ewentualnie w ramach własnej działalności zawodowej. Prace zrealizowane w ramach studiów winny być opatrzone komentarzem uwzględniającym: nazwę przedmiotu, semestr, stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot (ewentualnie – współprowadzących)

ad 4. - prezentacja projektu (obrona)


EGZAMIN LICENCJACKI

Do egzaminu przystępuje student, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał egzaminy przewidziane programem studiów I stopnia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest złożona na dwa tygodnie przed dyplomem w Dziale Spraw Studenckich
karty dopuszczenia do dyplomu oraz dokumentacja odbytych i wpisanych w indeks praktyk studenckich

Przebieg egzaminu licencjackiego

– prezentacja pracy dyplomowej przez dyplomanta – 15 minut

– obrona pracy dyplomowej (pytania, dyskusja)

– zamknięte obrady komisji (dokonanie oceny pracy)

Egzamin dyplomowy składany jest przed Wydziałową Komisją Egzaminów Licencjackich.

Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół.

Ocena na dyplomie licencjackim stanowi średnią arytmetyczną następujących składników:

- ocena za obiekt z zakresu pracowni kierunkowej

- ocena za ustny egzamin dyplomowy o tematyce związanej z kierunkiem studiów

- średnia ocen ze studiów

Kryteria oceny – warsztat projektowy, organizacja i metody pracy – poziom zaprezentowanej wiedzy i umiejętności projektowych – jakość proponowanego rozwiązania projektowego – oryginalność proponowanych rozwiązań, inwencja, pomysłowość – sposób prezentacji. Dokumentację elektroniczną składającą się na część praktyczną pracy dyplomowej należy złożyć niezwłocznie po obronie (płyta CD).


Ustalenia dotyczące formy prezentacji:

1. Obiekt / obiekt (prototyp, makieta, model) powinien być zrealizowany w sposób umożliwiający właściwą ocenę jego cech, w uzasadnionej merytorycznie skali.
2. Format plansz (jeśli są częścią pracy dyplomowej) - B2 (50x70 cm), ilość nie jest określona
3. Plansza tytułowa powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko dyplomanta, imię i nazwisko promotora (i promotorów pomocniczych), ich stopnie/tytuły naukowe, nazwę uczelni, wydziału, pracowni i rok).
4. Kolejne plansze:
 - dokumentacja przebiegu prac koncepcyjnych w oparciu o rysunki dotyczące dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej obiektów;
- wizualizacje, rysunki, fotografie zastosowań, użycia lub sposobów posługiwania się zaprojektowanym obiektem.