Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
wymagane dokumenty
rok akademicki 2022/23
 
Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a) Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat;

b) W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia – dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz. 478 t.j.);

c) W przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

d) Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;

e) W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistykazaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz
stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku. Uczelnia nie wydaje skierowań na badania lekarskie na ww kierunku;

f) Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
kandydata;

g) Oryginał dowodu opłaty za egzamin lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.
 
 
-----
 
UWAGA WAŻNE !!!
KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
ubiegających się o przyjęcie w roku akademickim 2022/2023 na następujące kierunki:
- ARCHITEKTURA WNETRZ I PRZESTRZEN WIRTUALNA -
- GRAFIKA -
- INSTRUMENTALISTYKA -
- SZTUKA MEDIÓW -
- WZORNICTWO -
DOTYCZĄCY WYDAWANIA SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE
ORAZ TERMINU PRZEDSTAWIENIA ZAŚWIADCZEŃ OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA STUDIÓW NA WW KIERUNKACH.

SZANOWNI PAŃSTWO
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJECIE NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 WYDAWANE BĘDĄ PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTANĄ WPISANE NA LISTĘ STUDENTÓW.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KANDYDACI NA STUDIA NA WW KIERUNKI NIE MUSZĄ PRZEDSTAWIAĆ ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA STUDIÓW WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW, KTÓRE SKŁADAJĄ do dnia 15 lipca 2022 r..

OSOBY WPISANE NA LISTĘ STUDENTÓW, NIEZWŁOCZNIE PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI, ZOBLIGOWANE BĘDĄ DO POBRANIA W DZIALE SPRAW STUDENCKICH SKIEROWAŃ NA BADANIA.

NATOMIAST WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ MEDYCYNY PRACY ZAŚWIADCZENIA
O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA STUDIÓW NA WW KIERUNKACH MUSZĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 30 października 2022 r.

BADANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA SĄ NIEODPŁATNE I MOŻNA JE BĘDZIE WYKONAĆ
W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH NA TERENIE SZCZECINA:
1. Przychodnia Portowa w Szczecinie przy ul. Energetyków 2,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33,
3. Szczecińskie Centrum Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 97.