Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Wytyczne dotyczące planów i programów studiów
Uchwała nr 85/2022 z dnia 27.05.2022 r. 

 

 
Uchwała nr 85/2022
Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 maja 2022 r.

w sprawie wytycznych Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie dotyczących planów i programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023 – korekta Uchwały Senatu nr 82/2022 z 28 kwietnia 2022 r.
na podstawie:
 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668 z późn. zmianami),
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2153, z późn. zmianami)
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.2018, poz. 1861)
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
Senat Akademii Sztuki w Szczecinie uchwala, co następuje:
§1
1. Rada Programowa po opracowaniu planów studiów przesyła je do weryfikacji do Działu Kształcenia. Po uzyskaniu akceptacji przez Dział Kształcenia plany studiów będące częścią programów studiów mogą zostać uchwalone przez Radę Wydziału i procedowane na Senacie Akademii Sztuki.
2. Program studiów powinien zostać uchwalony przez Radę Wydziału po zasięgnięciu opinii odpowiedniego organu uchwałodawczego Samorządu Studenckiego, nie później niż do dnia
30 kwietnia przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym program studiów będzie obowiązywał.
3. Programy studiów zatwierdzane są przez Senat na wniosek Dziekana na podstawie uchwały właściwej Rady Wydziału nie później niż do dnia 15 czerwca przed rozpoczęciem
roku akademickiego.
§2
1. Program studiów dla danego kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje następujące elementy:
a) nazwę jednostki prowadzącej kierunek;
b) nazwę kierunku oraz specjalności;
c) opis zakładanych efektów uczenia się;
d) sposoby weryfikacji i oceny osiąganych przez studenta efektów uczenia się w trakcie całego cyklu kształcenia;
e) formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie;
f) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
g) plan studiów uwzględniający zajęcia niezależnie od formy ich prowadzenia wraz
z przypisaniem do nich efektów uczenia się, treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;
h) łączną liczbę godzin zajęć;
i) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w trakcie trwania studiów;
j) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
k) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;
l) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego;
m) procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji przedmiotów do wyboru;
n) warunki ukończenia studiów (zasady dopuszczania do egzaminu dyplomowego, zakres
i sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego) oraz uzyskany tytuł zawodowy;
o) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym, a w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli praktyki wynikają z opisu efektów uczenia się, oraz liczbę punktów ECTS jaką student ma uzyskać w ramach tych praktyk;
§3
1. W programie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych
w formie studiów stacjonarnych określa się również zajęcia z wychowania fizycznego
w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin; zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.
2. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 5.
3. Program studiów:
a) o profilu praktycznym – obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 5 koniecznej
do ukończenia studiów na danym poziomie
b) o profilu ogólnoakademickim – obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, koniecznej
do ukończenia studiów na danym poziomie i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
4. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o profilu praktycznym są prowadzone:
a) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;
b) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.
5. Plany studiów i programy kształcenia powinny zostać sporządzone oddzielnie dla każdego kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów prowadzonych w Akademii Sztuki w Szczecinie.
6. Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2218):
a) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
b) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
7. Opis zakładanych efektów uczenia się zawiera również efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego.
8. Przy tworzeniu planów studiów i programów kształcenia dla kierunków studiów dających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela należy uwzględnić odrębne przepisy określające standardy kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.
9. Każdy plan i program studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia wymaga opinii Samorządu Studenckiego.
10. W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku program studiów jest realizowany
z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia, w zakresie przewidzianym w tym programie, od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć na tym kierunku.

§4
1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej sześć semestrów, studia stacjonarne drugiego stopnia trwają minimum trzy semestry.
2. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
3. Program studiów prowadzonych na danym kierunku w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia w obu tych formach uzyskanie tych samych efektów uczenia się.
4. Na wszystkich kierunkach, formach studiów i poziomach kształcenia realizowanych w Akademii Sztuki w Szczecinie obowiązuje europejski system akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych ECTS (European Credit Transfer System).
5. Liczba punktów ECTS wymagana programem studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów wynosi:
a) nie mniej niż 180 - dla studiów pierwszego stopnia
b) nie mniej niż 120 - dla studiów drugiego stopnia.
6. Punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym przedmiotom wyrażają średni nakład pracy studenta związany z uzyskaniem założonych dla tych przedmiotów efektów uczenia się, przy czym jeden pkt ECTS odpowiada 25 godzinom pracy studenta.
7. 50% punktów ECTS określonych w planach studiów realizowanych jest z bezpośrednim udziałem prowadzących zajęcia.
8. Punkty ECTS przyporządkowuje się poszczególnym przedmiotom, a nie formom zajęć dydaktycznych służącym ich realizacji.
9. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów do zaliczenia każdego semestru jest średnią wynikającą z ilości semestrów, a uwzględnioną ilością punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów:
a) dla studiów I stopnia trwających 6 semestrów nie więcej niż 185 punktów ECTS
b) dla studiów I stopnia trwających 7 semestrów nie mniej niż 210 i nie więcej niż 215 ECTS
c) dla studiów I stopnia trwających 8 semestrów nie więcej niż 225 punktów ECTS
d) dla studiów II stopnia trwających 4 semestry nie mniej niż 120 i nie więcej niż 125 ECTS;
10. Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS na danym kierunku studiów.
11. Program i czas trwania praktyk zawodowych na danym kierunku studiów ustala się określając efekty uczenia się, które student powinien osiągnąć po odbyciu praktyki. Cele i terminy realizacji praktyk powinny być właściwie zharmonizowane z pozostałymi elementami procesu kształcenia, tak aby dawały gwarancję osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.
12. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze
co najmniej 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (minimum 12 punktów ECTS).
13. Punktów ECTS oraz godzin przyporządkowanych do praktyk lub plenerów na kierunkach
w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki nie wlicza się do łącznej liczby punktów ECTS lub łącznej liczby godzin koniecznych do ukończenia studiów, z wyłączeniem kierunków
o profilu praktycznym.
§5
1. Na studiach stacjonarnych co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
2. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia student może uzyskać punkty ECTS w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów, realizując przedmioty ujęte w planie interdyscyplinarnego bloku przedmiotów do wyboru.
3. Zajęcia z języka obcego nowożytnego na studiach pierwszego stopnia są prowadzone w wymiarze 120 godzin i kończą się egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Student może uzyskać za te zajęcia nie mniej niż 5 punktów ECTS.
4. Zajęcia z języka obcego nowożytnego na studiach drugiego stopnia są prowadzone w wymiarze minimum 30 godzin. Student może uzyskać za te zajęcia nie mniej niż 2 punkty ECTS.
5. Programy studiów na pierwszym i drugim stopniu mogą zawierać zajęcia z zakresu:
marketingu i ochrony własności intelektualnej w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS,
technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS.
6. Programy studiów powinny przewidywać obowiązek odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uczelni.
7. Ostatni rok/semestr studiów I i II stopnia przeznaczony jest na przygotowanie pracy dyplomowej
i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego:
a) na studiach pierwszego stopnia student otrzymuje co najmniej 10 punktów ECTS
za przygotowanie do egzaminu dyplomowego w ramach przedmiotu „kierunkowa praca dyplomowa” (w tym także za przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej, jeżeli przewiduje
ją program studiów).
b) na studiach drugiego stopnia student otrzymuje co najmniej 15 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego w ramach przedmiotów „kierunkowa praca dyplomowa” i „pisemna praca dyplomowa” (w tym także za przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej, jeżeli przewiduje ją program studiów).
8. W programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jeżeli przewiduje ją program studiów uwzględnia się wymóg złożenia pisemnej pracy dyplomowej i zaliczenia przedmiotu prowadzącego do przygotowania pisemnej pracy dyplomowej w wymiarze:
a) 5 godzin dla studiów pierwszego stopnia, z przyporządkowaną liczbą, nie mniej niż 2 punktów ECTS,
b) 15 godzin dla studiów drugiego stopnia, z przyporządkowaną liczbą, nie mniej niż 4 punktów ECTS
9. Przy opracowywaniu programu studiów należy zagwarantować, aby:
a) zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Akademii Sztuki w Szczecinie posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające
na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje
i doświadczenie;
b) w ramach programu studiów o profilu ogólnoakademickim co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych było przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Sztuki
w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy;
c) w ramach programu studiów o profilu praktycznym co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych było przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Sztuki
w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
§6
1. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian.
W programie studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian łącznie
do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania tego pozwolenia.
2. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia.
3. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany:
a) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową;
b) konieczne do:
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną
dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane
w BIP na stronie podmiotowej uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.
§7
Powyższe wytyczne obowiązują również przy tworzeniu planów i programów studiów, w których zajęcia są prowadzone w języku obcym.
§8
1. Traci moc Uchwała Senatu nr 82/2022 z 28 kwietnia 2022 r.
2. Wytyczne obowiązują przy opracowaniu planów i programów studiów kierunków, których cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2022/2023.
§9
Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu jej podpisania.


Rektor

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof.AS