Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Przydatne informacje
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przeznaczenie środków z ZFŚS
środki funduszu przeznacza się na następujące cele:
- dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika lub emeryta, rencistę - byłego pracownika we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą”
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, w tym również połączonego z nauką (np. zielona szkoła) pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno -szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych dzieci i młodzieży
- działalność sportowo-rekreacyjną organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji  ruchowej, dotacji do zakupu  biletów na imprezy rekreacyjne i sportowe, karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
- działalność kulturalno-oświatową organizowaną w postaci imprez kulturalnych i oświatowych, dotacji do zakupu biletów na te imprezy itp.
- świadczenia socjalne w okresie jesienno-zimowym
- wycieczki organizowane przez Pracodawcę
- pomoc dla osób znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk  żywiołowych, długotrwałej, ciężkiej choroby lub śmierci, a także innej szczególnie trudnej sytuacji.