Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Kształcenie
Zakończenie kształcenia 
według Regulaminu Szkoly Doktorskiej
 
Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki w Szczecinie, zakończenie kształcenia następuje poprzez ukończenie kształcenia lub skreślenie z listy doktorantek i doktorantów.
 
Ukończenie kształcenia
 
Warunkiem ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest zrealizowanie programu kształcenia potwierdzone uzyskaniem wszystkich zaliczeń oraz realizacja IPB, potwierdzona złożeniem rozprawy doktorskiej.
 
Poprzez złożenie rozprawy doktorskiej rozumie się złożenie Dyrektorze/owi:
-    rozprawy doktorskiej;
-    wniosku do właściwej Rady Dyscypliny o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki;
-    pisemnej pozytywnej opinii promotory/a lub promotor/ów wraz z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
-    wskazanych załączników w formie określonej w przepisach odrębnych, właściwych dla wskazanego podmiotu nadającego stopień doktora.
 
Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora jest ukończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej i zdobycie kwalifikacji na poziomie 8PRK.

Od osoby, która ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademia nie pobiera opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 
Procedury nadania stopnia doktora w Akademii Sztuki dla dyscypliny sztuki muzyczne.
Procedury nadania stopnia doktora w Akademii Sztuki dla dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 
Skreślenie z listy doktorant/doktoranów
 
Dyrektora/Dyrektor skreśla doktorantę/a z listy doktorant/ów w przypadku:
a) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
b) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB;
c) rezygnacji z kształcenia złożonej na piśmie;
d) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 

Dyrektora/Dyrektor może skreślić doktorantę/a z listy doktorant/ów w przypadku:
a) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
b) nierealizowania programu kształcenia;
c) nieprzestrzegania Regulaminu.
 
Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektorę/a. Odwołanie od decyzji w ust. 4 przysługuje doktorantowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany od Dyrektory/a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.