Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
zarządzenie nr 68/2020 Rektory AS
w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
 
Zarządzenie nr. 68/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

na podstawie:

art. 23 ust. 2 pkt. 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W okresie od 26 października 2020 r. do odwołania wszystkie zajęcia teoretyczne, wykłady, lektoraty, seminaria i proseminaria oraz inne zajęcia, których realizacja możliwa jest na odległość będą odbywać się w trybie kształcenia zdalnego.
2. W okresie wskazanym w ustępie 1. zajęcia praktyczne, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą odbywać się w siedzibach uczelni w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. W przypadku zajęć praktycznych niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej - przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego
i drugiego stopnia mogą być one prowadzone w siedzibach uczelni przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i  przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.  
4. Dziekani lub Dziekanki (Dziekany) w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. studenckich i prorektorem ds. dydaktyki ustalą listę zajęć, które mogą odbywać się w siedzibach uczelni zgodnie z ustępami 2 i 3.
5. Listy zajęć prowadzonych w siedzibach Akademii ogłaszają dla poszczególnych wydziałów Dziekani lub Dziekanki (Dziekany).
6. W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego.
7. W sprawach indywidualnych dotyczących dostępu do specjalistycznej infrastruktury studentów i pracowników poza zajęciami dydaktycznymi decyzję podejmują Dziekani lub Dziekanki (Dziekany) Wydziałów.

§ 2
Szczegółowe zasady dostępu do sal dydaktycznych oraz przebywania w budynkach Akademii Sztuki w Szczecinie studentek i studentów oraz prowadzących zajęcia dydaktyczne w okresie od 26 października 2020 r. do odwołania ustalają Dziekani lub Dziekanki (Dziekany) Wydziału w oparciu o zapisy, które zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 61/2020 z 5 października 2020r. z rygorystycznym zastosowaniem § 6 tego Zarządzenia.

§ 3
Zasady określone niniejszym Zarządzeniem dotyczące prowadzenia kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26 października 2020 r.


Rektor
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS