Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Zarządzenie Rektora
w sprawie kontynuacji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w roku akademickim 2021/2022
Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie kontynuacji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w roku akademickim 2021/2022

na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt. 2, art. 50 ust. 1, art. 67 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. 85, 86, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zajęcia dydaktyczne w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 prowadzone są w systemie stacjonarnym.

2. Zmiana trybu prowadzenia zajęć może nastąpić w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek uzasadniających wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania Uczelni

§ 2

1. W zajęciach realizowanych w Akademii Sztuki w Szczecinie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, u których nie występują objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Wymagania powyższe dotyczą również pracowników, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach dydaktycznych, ale obsługują studentów.

2. Wszystkie osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych obiektów Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązane są do stosowania masek osłaniających usta i nos. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ma obowiązek wymagania od studentów przestrzegania zasad epidemicznych.

3. Przebycie choroby COVID-19 lub zaszczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie zwalnia ze stosowania się do zaleceń higieniczno-sanitarnych.

4. Osoby spoza społeczności akademickiej Uczelni zobowiązane są do przestrzegania zasad zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na terenie Akademii Sztuki w Szczecinie.

§ 3

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z zachowaniem dystansu 1,5 m.

2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci i pracownicy.

3. W trakcie zajęć możliwe jest zdjęcie masek po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych, o ile uczestnicy zajęć są zaszczepieni (potwierdzeniem jest okazanie aktualnego certyfikatu).

4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne mają obowiązek sporządzania imiennych list obecności osób biorących udział w zajęciach z datami ich odbywania, które przechowywane są przez okres jednego miesiąca.

5. W przypadku zajęć zbiorowych, gdy liczebność grupy oraz charakter prowadzonych zajęć nie pozwala na zachowanie wymaganego dystansu (zajęcia chóru, orkiestry itp.) decyzję w sprawie trybu przeprowadzenia zajęć podejmuje dziekan.

6. Należy unikać grupowania się studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach.

§ 4

1. Pomieszczenia dydaktyczne są dezynfekowane po zakończeniu zajęć w danym dniu.

2. Zobowiązuje się nauczycieli prowadzących zajęcia do kontroli przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa epidemicznego.

3. Prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz pracownicy administracji zobowiązani są do cyklicznego przewietrzania pomieszczeń.

4. Jeżeli uczestnik zajęć/pracownik przejawia niepokojące objawy chorobowe, prowadzący zajęcia/bezpośredni przełożony powinien niezwłocznie odsunąć go od zajęć/pracy.

§ 5

1. Pracownik Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, objęciu izolacją bądź kwarantanną, telefonicznie lub mailowo, bezpośredniego przełożonego oraz Działu Spraw Pracowniczych ewa.lewandowska@akademiasztuki.eu

2. Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirus SARS-CoV-2, objęciu izolacją bądź kwarantanną telefonicznie lub mailowo Działu Spraw Studenckich joanna.czerwinska@akademiasztuki.eu tel.: 664 080 227.

§ 6

Traci moc Zarządzenia Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr 61/2020 z 5 października 2020 r. oraz nr 63/2020 z 8 października 2020 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Rektor
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS